top of page

Jaaroverzicht 2017

In 2018 is verder gebouwd aan de relaties en de faciliteiten in Senegal. Het onderhoud van de gebouwen is een terugkerend thema. Verder is eer nadat er in 2017 de eerste aanzetten zijn gedaan, in dit jaar de projecten inzake de bosbouw en ook de fourneau Ecologique verder opgepakt en deels uitgerold.

Allereerst het bosbouwproject. Een uitdagend plan om duurzame kweek en bebossing van de regio te initiëren en daarnaast een cultuurverandering op weeg brengen om de huidige vaak illegale ontbossing tegen te gaan. Middels een subsidie van het ministerie van buitenlandse zaken, welke ons projectplan heeft goedgekeurd is een begin gemaakt met de uitrol en zijn de eerste scheuten gekweekt, geplant en zijn de eerste voorlichtingen gegeven aan de lokale bevolking. Droogte heeft echter een deel van de eerste aanplant vernietigd helaas. Verder is ook de financiering van het departement in Senegal achterwege gebleven waardoor we het project in overleg met de Nederlandse Ambassade enigszins hebben terug geschaald. Binnen het CFP is een doorstart gemaakt met de zaailingen en het kweken van de scheuten.

Daarnaast het rocket-stove project. In aansluiting op de duurzame bosbouw is het uiteraard van belang dat de regio wet kan blijven voorzien in hun behoefte om op hout te blijven koken. Dit, omdat het traditie is en de alternatieven ontbreken en/of te duur zijn. Echter de wijze waarop dat nu gebeurd is niet duurzaam. Vandaar dat we met het initiatief zijn gekomen om een kachel te ontwikkelen samen met de opleiding, die efficiënter met de brandstof (hout) omgaat en daarnaast ook gezonder, veiliger en in totaal milieuvriendelijker is. Ook de eerste stappen in het realiseren van een productielijn ter plaatse voor deze stove zijn gezet. Diverse modellen en productie methodieken hebben de revue gepasseerd. Uiteindelijk zijn een paar proefmodellen gemaakt, welke erg mooi en degelijk waren, echter niet geschikt voor massaproductie en te hoog in materiaalkosten, waardoor deze onaantrekkelijk zijn voor de lokale bevolking. Er is teruggegrepen op een lokaal ontwerp uit de regio Baila, welke inmiddels is omarmd door de schoolleiding van het CFP en zo goed als gereed is voor productie.

Financieel overzicht 2017

 

Bank/kas saldi per 01-01-2017;                   €2.725,38

 

Inkomsten:

Donaties t.b.v. SOTOS organisatie                     110,00

Donaties projecten

     -St. Goede Doelen Fonds                            2.200,00

     -St. PMC                                                       7.000,00

Ministerie BZ subsidie Bosbouwproject      13.283,00

Sponsorloop Dendron College 2016              3.189,69

Inkomsten reiskosten donateurs                   4.150,00

                                                                         —————  +

Totaal saldi per 1/1/17 en inkomsten       €32.658,07

Uitgaven:

Werkbezoek                                                         559,00

Bankkosten                                                          229,27

Website                                                                432,96

Diverse algemene kosten                                    25,00

Bosbouwproject                                               2.525,00

Potim Dieme, budget Senegal                        1.350,00

Reiskosten donateurs (2017)                         2.000,00

                                                                         —————  +

Totaal uitgaven                                               €7.121,23

 

Bank/kas saldi per 31-12-2017                 €25.536,84

 

Het batig saldo over 2017 staat grotendeels gereserveerd voor de verdere uitvoering van de ingezette projecten in 2018..

bottom of page