top of page

Jaaroverzicht 2017

In 2017 is verder gebouwd aan de relaties en de faciliteiten in Senegal, Het onderhoud van de gebouwen is onder handen genomen en daarover zijn afspraken gemaakt. Daarnaast zijn twee ambitieuze projecten op ons pad gekomen die wij vanuit SOTOS hebben opgepakt en in gang gezet.

Allereerst het bosbouwproject. Een uitdagend plan om duurzame kweek en bebossing van de regio te initiëren en en daarnaast een cultuurverandering op weeg brengen om de huidige vaak illegale ontbossing tegen te gaan. Middels een subsidien van het ministerie van buitenlandse zaken, welke ons projectplan heeft goedgekeurd is een begin gemaakt met de uitrol en zijn de eerste scheuten gekweekt, geplant en zijn de eerste voorlichtingen gegeven aan de lokale bevolking.

Daarnaast het rocket-stove project. In aansluiting op de duurzame bosbouw is het uiteraard van belang dat de regio wel kan blijven voorzien in hun behoefte om op hout te blijven koken, Dit, omdat het traditie is en de alternatieven ontbreken en/of te duur zijn, Echter de wijze waarop dat nu gebeurd is niet duurzaam. Vandaar dat we met het initiatief zijn gekomen om een kachel te ontwikkelen samen met de opleiding, die efficiënter met de brandstof (hout) omgaat en daarnaast ook gezonder, veiliger en in totaal milieuvriendelijker is. Ook de eerste stappen in het realiseren van een productielijn ter plaatse voor deze stove zijn gezet. De donaties van Goede Doelen Fonds en PMC zijn geoormerkt voor dit project.

Ook heeft in 2017 weer een uitwisseling/studiereis plaatsgevonden van leerlingen van Dendron College. Een zeer enerverende reis met 12 studenten van de diverse lagen binnen de school die op indrukwekkende wijze kennis hebben genomen van de cultuur en (onderwijs)omstandigheden in Senegal. De bijdrage van de donateurs in de reiskosten voor deze studiereis zijn ook opgenomen in het overzicht.

T.a.v. donaties. Uitgangspunt is dat donaties voor 100% worden ingezet voor de realisering van de projecten. Enkele donateurs, waaronder Bouwmensen Limburg, doneren specifiek aan de SOTOS werkorganisatie. De algemene kosten en ook kosten voor werkbezoeken worden zoveel mogelijk uit deze donaties gedekt. De kosten voor de werkbezoeken worden daarom altijd apart vermeld van de projectkosten.

Financieel overzicht 2017

 

Bank/kas saldi per 01-01-2017;                   €2.725,38

 

Inkomsten:

Donaties t.b.v. SOTOS organisatie                     110,00

Donaties projecten

     -St. Goede Doelen Fonds                            2.200,00

     -St. PMC                                                       7.000,00

Ministerie BZ subsidie Bosbouwproject      13.283,00

Sponsorloop Dendron College 2016              3.189,69

Inkomsten reiskosten donateurs                   4.150,00

                                                                         —————  +

Totaal saldi per 1/1/17 en inkomsten       €32.658,07

Uitgaven:

Werkbezoek                                                         559,00

Bankkosten                                                          229,27

Website                                                                432,96

Diverse algemene kosten                                    25,00

Bosbouwproject                                               2.525,00

Potim Dieme, budget Senegal                        1.350,00

Reiskosten donateurs (2017)                         2.000,00

                                                                         ————  +

Totaal uitgaven                                               €7.121,23

 

Bank/kas saldi per 31-12-2017                 €25.536,84

 

Het batig saldo over 2017 staat grotendeels gereserveerd voor de verdere uitvoering van de ingezette projecten in 2018..

bottom of page